Bán Container 20feet Văn Phòng cho khách ở Nam Định

𝘽𝒂́𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 20 𝙛𝙚𝙚𝙩 𝙑𝒂̆𝙣 𝙥𝙝𝒐̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝒂́𝙘𝙝 𝒐̛̉ 𝙉𝙖𝙢 Đ𝒊̣𝙣𝙝.𝘽𝒂́𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 20 𝙛𝙚𝙚𝙩 𝙑𝒂̆𝙣 𝙥𝙝𝒐̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝒂́𝙘𝙝 𝒐̛̉ 𝙉𝙖𝙢 Đ𝒊̣𝙣𝙝.     ...

Continue reading